Interne organisatie

Interne organisatie, i.c. bestuur: taken/bevoegdheden/vergaderingen en besluitvorming:

 • Taken en bevoegdheden:
  • a. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Onder punt 2 is al aangegeven: alle bestuurders hebben dezelfde gezamenlijke bevoegdheid/verantwoordelijkheid. 
  • b. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders; 
  • c. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
 • Vergaderingen en besluitvorming:

 • Vergaderingen:
  • a. Het bestuur vergadert, voor zover mogelijk, 2x per jaar: 1x in het voorjaar en 1x in het najaar; 
  • b. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar (= kalenderjaar) wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten, een financieel jaarverslag dus. Daarnaast wordt 1x per jaar binnen zes maanden na afloop van de jaarvergadering nog een vergadering gehouden; 
  • c. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer 1 van de bestuursleden daartoe oproeping doet (tenminste 7 dagen van tevoren); 
  • d. De voorzitter leidt de vergadering en de secretaris notuleert de vergadering. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.
 • Besluitvorming:
  • e. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is; 
  • f. Is dit niet het geval, dan wordt een 2e vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst.